Založ si blog

Človek v plnej miere je závislý na prírode a tým sa jeho charakter odráža aj v ohľaduplnosti a uvedomelosti k nej. . . sú ľudia vôbec schopní premôcť svoju chamtivosť nad snahou dodržiavať zásady života na tejto planéte? !

Stopy vynikajúcim nástrojom pre posúdenie celkovej intenzity definovanej činnosti, výrobku alebo organizácie. Akýkoľvek typ stopy je v podstate audit, ktorý poskytuje kvantitatívne hodnotenie látok ako skleníkové plyny (oxid ekvivalent), vody a dokonca aj kompletné hodnotenie ekologického stavu v určitom časovom rámci.
Premýšľali ste niekedy v rámci užívateľa, že čo všetko ste spravili ako súčasť prírody pre svoj vlastný životný štýl? Jednoduchá definícia ekologickej stopy je, množstvo alebo časť prírody používanej osobou na uspokojenie svojich vlastných potrieb (pri našom každodennom živote). Je to miera požiadaviek a spotreby prírodných zdrojov ľuďmi. Je meradlom, ktorý dáva predstavu, že či človek žije v rámci možností, ktoré sú pre neho k dispozícii v prírode a do akej miery sa prekročí tento limit. Presnejšie povedané, meranie ekologickej stopy je určenie výmery pôdy a vodných zdrojov používaných na zabezpečenie dennej potreby človeka, výroby energie, absorpcie odpadov a emisií skleníkových plynov. Človek je závislý na charaktere pre rôzne veci. Ale je najvyšší čas, aby tieto potreby vznikali viac z potreby  ako z chamtivosti! V záujme udržania života na tejto planéte, je dôležité nájsť spôsoby, ako znížiť ekologické stopy. Podiel celkových prostriedkov spotrebovaných veľkou časťou spoločnosti, je veľmi vysoká. To viedlo k obrovskej nerovnováhe v ekológii. Zníženie ekologickej stopy  by malo byť vykonané každým zodpovedným občan tejto planéty, aby sa zabezpečila dôstojná budúcnosť pre ďalšie generácie. Spôsobov, akým by sa mali pomerne jednoducho a  ľahko realizovať v každodennom živote, len trocha odhodlania, uvedomelosti a zodpovednosti. Uhlíková stopa sa týka vplyvu Vašej každodennej činnosti na úrovni emisií oxidu uhličitého v atmosfére. Dopravné možnosti a spaľovanie fosílnych palív (deväťdesiat osem percent atmosférického CO2 pochádza zo spaľovania fosílnych palív) na výrobu tepla a elektriny dva hlavný prispievatelia do Vašej uhlíkovej stopy. Príčiny vzniku týchto emisií už spomenuté, ako napríklad výroba elektriny v elektrárňach, vykurovanie fosílnymi palivami, doprava a dopravné operácie a ďalšie priemyselné a poľnohospodárske procesy. Odlesňovanie taktiež významne prispieva k emisiám a v ďalšom metán ako vedľajší  produkt poľnohospodárskej činnosti a tak isto aj nakladanie s odpadmi. Jednoduché inovačné a účinné stratégie Vám pomôžu okamžite znížiť svoje nároky v týchto vymenovaných oblastiach. Okrem týchto pokynov, dodržiavať zásady znižovania, opätovné použitie a recyklácia, je potrebné zvážiť, ako Vaša strava a produkty, ktoré si dennodenne kúpite prispievajú k skleníkovým plynom. Mnohé z týchto nástrojov, ktoré dnes používame a využívame tvoria náš moderný život veľmi pohodlným. Napríklad niečo tak jednoduchého, ako je kávovar, nám umožňuje variť kávu takmer okamžite a tak často, ako by sme chceli. Väčšie a zdanlivo pôsobivé veci, ako sú automobily a počítače, ktoré zmenili náš život dramaticky, umožňujú nám ľahšie cestovať do väčších vzdialenosti, alebo zhromažďovať informácie po kliknutí na tlačidlo. V posledných rokoch  ľudia používali termín uhlíková stopa na popísanie spôsobu, akým ľudia  priamo a nepriamo vytvárajú emisie oxidu uhličitého. Teda uhlíková stopa je jednoducho meradlom toho, koľko CO2 niekto vyrába – produkuje, zatiaľ čo vykonáva každodenné veci – potreby. Uhlíková stopa je množstvo oxidu uhličitého, ktoré vstúpi do atmosféry a je meraná v tonách oxidu uhličitého. Svoja vlastná uhlíková stopa Vám dáva rýchly prehľad o Vašom priamom dopade na celkové zmeny v emisiách.

Uhlíkové stopy sa veľmi jednoducho a ľahko dajú spočítať, porovnať a pochopiť. Spoznanie svojej vlastnej uhlíkovej stopy Vám pomôže lepšie pochopiť vplyv vlastnej činnosti na životné prostredie a čo je dôležitejšie, nájsť jednoduché spôsoby, ako tento negatívny vplyv znížiť.
Môžete preto
vykonať pozitívne kroky, ako:

     – izoláciu Vášho domova
     – nákup energeticky úsporných spotrebičov
     – vypnutie elektroniky na noc a v čase, keď nie ste doma
     – občas nahradiť automobily chôdzou, jazdou na bicykli alebo verejnou dopravou
     – dovolenkou bližšie k domovu

Znížením množstva skleníkových plynov produkovaných Vašim životným štýlom, si môžete znížiť svoju vlastnú stopu a tak priamo pomáhať spomaľovať zmenu klímy na Zemi. Nakoniec, najlepší spôsob, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu je kombináciou energie vedomia a udržateľných zdrojov. Zvyšovaním vplyvu svojej pozitívnej činnosti podporujeme ostatných, aby nás nasledovali v tejto vedomej činnosti. Zapojte svojich priateľov a komunity za sociálnu zmenu s cieľom začať svoj ​​vlastný pohyb! Treba mať na pamäti, že každá malá iniciatíva má svoje poslanie na zníženie svojej ekologickej stopy a tým bude mať pozitívny vplyv na Vás a na Vašu budúcu generáciu. Väčšina ľudí sa snaží znížiť svoju uhlíkovú stopu, ale iní majú vyšší cieľ a to vymazať úplne. Ľudia zaoberajúci sa životným prostredím a globálnym otepľovaním sa zvyčajne snažia znížiť svoju uhlíkovú stopu tým, že v ich domovoch zvyšujú energetickú efektívnosť a riadenie. Zníženie uhlíkovej stopy ľudstva je ten najdôležitejší krok, ktorý môžeme prijať v našom živote a žiť v rámci možností našej planéty. Ľudstvo jednoducho požaduje viac od našej Zeme ako nám môže poskytnúť.
Energetická stopa je meradlom množstva emisií CO2, ktoré krajina musí absorbovať . Tento postup sa zameriava na výsledky spotreby energie v kontexte  emisií CO2  upozornením na súčasný stav a pripraviť nápravné opatrenia, ktoré by sa mali prijať. Energetické stopy poskytujú mapovanie výroby a dodávok energie koncovým užívateľom. Každá stopa vizualizuje tok energie (vo forme paliva, elektriny alebo pary) z výroby konečnému spotrebiteľovi, vrátane kotlov, elektrocentrály, priemyselného zdroja tepla, procesných chladičov, strojov poháňaného zariadenia, príslušenstva vzduchotechniky a osvetlenia. Podrobnosti dát stôp sa prezentujú v dvoch úrovniach. Prvý stupeň poskytuje na vysokej úrovni prehľad o dodávke a konečnej spotrebe, zatiaľ čo druhý stupeň zobrazuje informácie o tom, ako je energia distribuovaná koncovému spotrebiteľovi.
Stopy vykazujú súhrnné údaje pre každé odvetvie, vrátane:

     – Elektriny a pary vznikajúcej mimo pracoviska s prenosom do zariadenia, rovnako ako elektriny a pary vznikajúcej na mieste
     – Paliva, elektriny a pary spotrebovanej  vo výrobnom závode
     – Mimo pracoviska – strata energie v procese výroby, prenosu, distribúcie  a neefektívnosti zariadení a systému (niektoré straty sa nenahrádzajú)
     – Emisie skleníkových plynov počas spaľovania paliva

 

Stopy môžu pomôcť používateľom lepšie porozumieť rozloženiu energie v každom odvetví  priemyslu a porovnať využitie, straty a emisie oxidu uhličitého vo vnútri a medzi jednotlivými sektormi. Oblasti s vysokou spotrebou energie, alebo významné energetické straty môžu znamenať príležitosť, ako zlepšiť účinnosť výkonu energetického riadenia osvedčených postupov, modernizácie energetických systémov, alebo vývoju nových technológií. Stopy nám poskytujú makro  meradlo z analýz, z ktorého máme príležitosť zhodnotiť prínosy pre zlepšenie energetickej účinnosti a stanoviť priority.

Ekologická stopa je meradlom dopytu človeka na zemi v danom ekosystéme. Ekostopa môže predstavovať širší pohľad než uhlíková stopa. Ekologické stopy a ich činnosť sú zamerané predovšetkým na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v rámci informačnej povinnosti poskytovať organizáciám, regiónom či krajine. Meria vplyv z hľadiska meranej rozlohy  v globálnych hektároch a  bioproduktivity vo vzťahu k energii, vody, pôdy a biodiverzity. Jedná sa o štandardizovanú mieru dopytu po pôdnom kapitále, ktorý môže byť v kontraste s ekologickou schopnosťou regenerácie našej planéty. Ekologická stopa osoby alebo danej populácie je odhad celkovej rozlohy produktívnej pôdy a vody potrebnej na výrobu všetkého spotrebovaného zdroja a odpadu, vrátane emisií oxidu uhličitého, vyprodukovaných v rámci konkrétnej osoby alebo populácie. Predstavuje množstvo biologicky produktívnej pôdy a vody potrebnej zabezpečiť tie prostriedky, ktoré ľudská populácia spotrebúva aj vrátane so súvisiacim odpadom. Pomocou tohto hodnotenia, je možné odhadnúť potenciál našej Zeme, podporovať život a potreby ľudstva, ak by všetci dodržiavali určitý životný štýl. Ekologická stopa meria celkové množstvo pôdy a použitých zdrojov vrátane svojej uhlíkovej stopy. Svoju ekologickú stopu zistíte tým, že odpoviete na otázky týkajúce sa Vášho životného štýlu. Pozrite sa, ako Vaše priame rozhodnutia ovplyvňujú životné prostredie a či žijete mimo reálnych a dlhodobých možnosti našej planéty. Vzhľadom k tomu, že sa zameriava na obnoviteľné zdroje, ekologická stopa poskytuje obmedzené informácie o väčšine neobnoviteľných zdrojov a ich vplyv na ekosystémy (s výnimkou fosílnych palív). Porovnáva aktuálnu priepustnosť obnoviteľných zdrojov voči tomu, čo sa každoročne obnovuje. Ekologická stopa nie je presná miera ekologickej udržateľnosti. Aj keď je to možno najlepší odhad k dnešnému dňu, je dôležité si uvedomiť svoje obmedzenia. Všeobecne platí, že stopa podceňuje vplyv ľudských činností na biosféru. Všetky aplikácie stopy z metodiky musia držať túto perspektívu na mysli. Ekologická stopa je definovaná ako oblasti produktívnej pôdy a vodných ekosystémov nevyhnutných pre výrobu zdrojov, ktoré obyvateľstvo spotrebúva,  konzumuje vrátane odpady, ktoré produkuje. Ekologická stopa je vlastne rámec, ktorý nám umožňuje riešiť problém komplexným spôsobom, a nie len presunúť bremeno z jedného prirodzeného systému do druhého ako sa to rieši vo väčšine civilizovaných krajinách.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

Francúzsko rok nový vesty žlté protesty prvé účasť nízk

'Žlté vesty' idú kandidovať do Európskeho parlamentu

23.01.2019 23:23

Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že hnutie by mohlo získať približne 13 percent hlasov.

USA únia stav prejav výročný Kongres Trump oznámenie

Shutdown trvá už 33 dní: Trumpov prejav v Kongrese len ak bude funkčná vláda

23.01.2019 22:52

Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová odložila prejav prezidenta o stave únie.

znásilnenie, týranie, týraná žena, útok, plač, zúfalstvo, samovražda

Mladý Bulhar dostal za znásilnenie Nemky (13) mierny trest

23.01.2019 21:04

Ďalší 15-ročný chlapec dostal 15 mesiacov väzenia podmienečne za napomáhanie pri znásilnení.

Keňa, teroristický útok, Nairobi, hotel

Počet obetí teroristických útokov bol vlani od roku 2009 najnižší

23.01.2019 20:25

V súčasnosti je za najnebezpečnejšiu krajinu považovaný Afganistan.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 356439x
Priemerná čítanosť článkov: 6041x

Autor blogu