Založ si blog

Pokrok v životnom prostredí a udržateľná energia ako jasné vízie našej prosperujúcej a zdravej budúcnosti.

Jedna z najrozšírenejších myšlienok v západnej kultúre je pojem pokroku. Pokrok v oblasti životného prostredia je vlastne vyjadrenie intenzity rastu postoja a etiky ľudstva k ŽP a zároveň zlepšovania životného prostredia a celkovej kvality zdravia obyvateľstva. Mnoho environmentálnych odborníkov sa domnieva, že hospodársky rast a jeho sprievodné nežiaduce účinky, ležia pri koreni krízy životného prostredia. Predsa len nedokážem neupriamiť môj subjektívny pohľad na oveľa dôležitejší koreň problematiky a to oblasť etického postoja ľudstva k  životnému prostrediu. Môžeme sa len domnievať,  že toto kontinuálne osvietenie prostredníctvom etiky názorov a nadhľadov povedie k vyššej forme mravného poriadku a tým aj k záchrane životného prostredia. Nie je ľahkou úlohou dosiahnutie vyváženosti hospodárskeho rastu a rozšírenie trhu s obmedzeným priestorom, pričom sme presvedčení, že environmentálna a ekonomická udržateľnosť vzájomne prepojené. Vidíme, že so zvyšujúcou sa zmenou klímy (regulácie, riziká a tým súvisiace náklady) na jednej strane a vývoj nových udržateľných technológií a zelených príležitostí na strane druhej, sa stáva táto žiadaná rovnováha nielen rozhodujúcou pre prosperitu a kvalitu života (naše budúce generácie), ale aj zásadnou pre dlhodobú konkurencieschopnosť nášho hospodárstva. Kľúčom národného rozvoja a udržateľného hospodárskeho rastu je aj rozvoj ľudských zdrojov v požadovaných úrovniach odbornosti. Je tomu tak najmä v oblasti vedy o životnom prostredí, inovatívnych technológií a manažmentu, kde sa pri vzdelávaní a školení pracovníkov najmä pre vládne a priemyselné odvetvia musia prekračovať tradičné akademické hranice v prírodných vedách a inžinierstve. Vzdelávaním okolia a prijatím opatrení vo vlastnej komunite smerujeme k výraznej starostlivosti o životné prostredie a tým podporujeme aj morálnu hodnotu nášho životného prostredia. Je to v záujme zabezpečenia primeranej úrovne rozvoja ľudských zdrojov pre efektívne riadenie a kontrolu negatívnych dopadov toxických a chemických látok a nebezpečných odpadov na životné prostredie a na ľudské zdravie. Je našou povinnosťou prijať potrebné opatrenia na zníženie negatívnych dopadov a povzbudiť ostatných, aby urobili to isté. Každý by mal rešpektovať našu planétu a to minimálne znižovaním dopadov našej činnosti na životné prostredie a ochranou prekrásnej krajiny, kde každý deň pracujeme a žijeme. Environmentálne problémy nie sú o nič menším rizikom pre civilizáciu ako zmena klímy. Rešpektovanie životného prostredia, zachovanie biodiverzity a vykonávanie najlepších environmentálnych postupov v rozvoji našich aktivít sú kľúčovými prvkami našej budúcnosti.

Trvalo udržateľná energia je o využívaní energie efektívne a využívanie energie vyrobenej z čistých zdrojov a čistých technológií, pričom práve úzko súvisí s pokrokom v životnom prostredí. Trvalo udržateľná energia je udržateľné zásobovanie energiou, ktorá uspokojuje potreby súčasnej generácie bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby. Technológie, ktoré podporujú trvalo udržateľnú energiu obnoviteľné zdroje energie a tiež „zelenšie“  technológie na zlepšenie energetickej účinnosti. Trvalo udržateľná energia sa vzťahuje na obnoviteľné zdroje energie, úspory energie a pokročilých dopravných technológií, ktoré nám umožňujú vytvárať elektrickú energiu, teplo a pohyb a zároveň minimalizuje dopad na životné prostredie a poskytuje dobrú ekonomickú hodnotu. Trvalo udržateľná energia je energia, ktorá môže byť aj kontinuálnou, bez toho aby došlo ku škodlivým dôsledkom na budúce generácie.

Ak chcete byť udržateľný“, zdroje energie musia:
mať minimálne alebo žiadne negatívne ekologické alebo sociálne dopady
byť ohľaduplné a nepoškodzovať prírodné zdroje
– vytvoriť komplexnú ochranu ovzdušia, pôdy a vody
mať minimálnu, alebo žiadnu emisiu CO2 a iných skleníkových plynov
sa prispôsobiť potrebám dneška, bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií       uspokojovať svoje potreby
byť bezpečné a nesmú zaťažovať budúce generácie zbytočnými rizikami
byť ekonomicky životaschopné

Význam energetickej účinnosti môže byť tiež použitý k popisu technológií, ktoré spotrebúvajú energiu, ako sú domy, autá a obchody. Energia je základom trvalo udržateľného rozvoja a znižovania chudoby a celkovej sociálnej rozdielnosti. Zároveň má vplyv na všetky aspekty rozvoja sociálneho, ekonomického a environmentálneho vrátane živobytia, prístupu k vode, poľnohospodárskej produktivite, zdraviu, populačnej a demografickej úrovne, vzdelaniu a iné. Rad druhov energií možno považovať za udržateľné, a mnoho vlád podporuje ich využitie a tým aj vývoj nových technológií, ktoré sa zmestia do tohto modelu. Zvyšujúca sa miera spotreby energie na celom svete vedie k zodpovedajúcemu nárastu obáv o tom, odkiaľ a z akých zdrojov bude energia pochádzať a či bude stále finančne aj dostupnejšia? Prístup k trvalo udržateľným zdrojom čistej, spoľahlivej a cenovo dostupnej energii má hlboký dopad na viacero aspektov ľudského rozvoja, a vzťahuje sa nielen k fyzickej infraštruktúre (napr. elektrické rozvodné siete), ale aj k energetickej dostupnosti, spoľahlivosti a komerčnej životaschopnosti. V praxi to znamená ako poskytovanie energetických služieb pre domácnosti a podniky, ktoré v súlade so schopnosťou spotrebiteľa financovať svoje potreby. Investície do čistých, efektívnych, cenovo dostupných a spoľahlivých energetických systémov nevyhnutné pre prosperujúcu a ekologicky udržateľnú budúcnosť. V súčasnej dobe sú aj ďalšie aspekty v súvislosti s etickým rámcom udržateľného rozvoja rovnako dôležité. Patria sem nepriame vplyvy na životné prostredie a otázka odpadov. Bezpečnosť je tiež problém, rovnako široký ako aj neurčitý aspekt maximalizácie dostupných možností pre budúce generácie. Zaistenie energetickej bezpečnosti si bude vyžadovať diverzifikáciu typov a zdrojov energie, v kontexte s rastúcim dôrazom na potreby spotrebiteľov, na vlastných dodávok energie, energetickej účinnosti a regionálneho prepojenia.

Energia je základom pre mnoho hospodárskych, sociálnych a environmentálnych otázok, ktorým čelí dnešný svet. Existuje mnoho ľudí, ktorí nevidia reálnu alternatívu pretlačiť kritéria trvalo udržateľného rozvoja doprednej línie“ energetickej politiky. Vzhľadom na obavy z globálneho otepľovania a zosilňovania skleníkového efektu, tu vystáva jednoznačná otázka o tom, ako riešiť energetické potreby na udržateľnom základe. Svetová populácia bude aj naďalej rásť po niekoľko desaťročí najmenej a tým pádom dopyt po energii sa bude pravdepodobne zvyšovať ešte rýchlejšie. Avšak, názory sa rozchádzajú, či dopyt po elektrickej energie bude aj naďalej slúžiť prevažne rozsiahlym distribučným sústavám, alebo či bude silný trend spieť k distribuovanej výrobe energie (v blízkosti miesta použitia). Je to veľmi dôležitá politická aj ekonomická otázka sama o sebe, ktorá zatiaľ neposkytuje jasnú odpoveď na riešenie väčšej potreby napájania najmä v urbanizovaných oblastiach v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí. Energetická účinnosť vychádzajúca z našich obmedzených zdrojov prostredníctvom lepších technológií a postupov, prispieva k ziskových obchodných operácií lacnejšej a bohatšej energie pre domácnosti, k rastúcej ekonomike krajiny a čistejšiemu životnému prostrediu. Energetická účinnosť je spôsob riadenia a obmedzenia rastu spotreby energie. Energeticky účinnou operáciou je aj poskytnutie (využitie v prospech) ďalšej služby pre rovnaký energetický vstup, alebo rovnaké služby za menej energie. Investície do energetickej účinnosti vytvárajú pracovné miesta, podporuje hospodársky rast a zlepšuje energetickú bezpečnosť krajín, ktoré nemajú domáce neobnoviteľné zdroje fosílnych palív. Energetická účinnosť ponúka účinný a nákladovo efektívny nástroj na dosiahnutie udržateľnej energetickej budúcnosti. Zlepšenie energetickej účinnosti môže znížiť potrebu investícií do energetickej infraštruktúry, znížiť účty za energie, distribúciu, zlepšenie zdravia, zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie blahobytu spotrebiteľov. Prínosy pre životné prostredie môžu byť tiež dosiahnuté znížením emisií skleníkových plynov a lokálneho znečistenia ovzdušia. Energetická bezpečnosť nepretržitá dostupnosť energetických zdrojov za prijateľnú cenu môže tiež profitovať  z vyššej energetickej účinnosti tým, že zníži závislosť na dovážaných fosílnych palivách.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

(typo - nepouzivat v orise) Euro, peniaze, kalkulačka

Rozpočtová rada: Vláda mohla viac využiť rast na zlepšovanie rozpočtu

14.11.2018 15:59

Vláda dostatočne nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, tvrdí rozpočtová rada.

francois hollande, francuzsko, prezident

Exprezident Hollande avizuje politický comeback

14.11.2018 15:28

Špekulácie o možnom návrate Hollanda sa šíria už dlhšie.

vysoké tatry , štíty , hory , pohorie, TANAP, lúka, rastliny, tráva

V Tatrách našli ľudské pozostatky, pravdepodobne ide o muža z Oravy

14.11.2018 14:36

Ľudské pozostatky staršieho dáta našli náhodné poľské turistiky.

Mostná skruža na diaľnici D4

VIDEO: Svetový unikát pri Bratislave. Na Dunaji vznikajú dve obrovské oceľové skruže

14.11.2018 14:30

Dnes sa uskutočnil kontrolný deň na výstavbe rýchlostnej cesty R7 spolu s diaľnicou D4.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319582x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu